Kisaltmalar
 
 • A Alay
 • AA  Anadolu Ajansy
 • AAFSE Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri
 • AAM Atatürk Ara?tyrma Merkezi
 • AB Avrupa Birli?i
 • ABD Amerika Birle?ik Devletleri
 • ABS Motorlu ta?ytlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
 • ACU  ASYA TAKAS BYRLY?Y.
 • ADSL Asimetrik sayysal abone hatty (Asymmetric Digital Subscriber Line)
 • AET Avrupa Ekonomik Toplulu?u
 • AFP Fransyz Basyn Ajansy (Agence France Press)
 • AGYK Avrupa Güvenlik ve Y? Birli?i Konferansy
 • AGYT Avrupa Güvenlik ve Y? Birli?i Te?kilaty
 • AI Uluslararasy Af Te?kilaty (Amnesty International)
 • AID  Uluslararasy Kalkynma Ajansy (Agency for International Development)
 • AIDS Edinilmi? ba?y?yklyk yetersizli?i belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
 • AYHM  Avrupa Ynsan Haklary Mahkemesi
 • AYHS Avrupa Ynsan Haklary Sözle?mesi
 • AK Avrupa Konseyi
 • AKBYL   Akylly bilet
 • AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • AKM Atatürk Kültür Merkezi
 • AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
 • AKUT Arama Kurtarma Te?kilaty
 • AMU ARAP MAGREP BYRLY?Y.
 • AO Anonim ortaklyk
 • AOÇ Atatürk Orman Çiftli?i
 • AÖF Açykö?retim Fakültesi
 • AP ABD Haber Ajansy (Associated Press)
 • APS Acele Posta Servisi
 • Apt. Apartman, apartmany
 • ARGE Ara?tyrma geli?tirme
 • Ar?. Gör. Ara?tyrma Görevlisi
 • As. Asker, askerî, askerlik
 • As. Yz. Askerî Ynzibat
 • Asb. Astsubay
 • ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii
 • ASKY Ankara Su ve Kanalizasyon Ydaresi
 • ASO Ankara Sanayi Odasy
 • AST Ankara Sanat Tiyatrosu
 • astr. Astronomi
 • astrol. Astroloji
 • A? Anonim ?irket
 • A?TY Ankara ?ehirler Arasy Terminal Y?letmesi
 • AT Avrupa Toplulu?u
 • At?m. Aste?men
 • atm. Atmosfer
 • ATO Ankara Ticaret Odasy
 • Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
 • Av. Avukat
 • B Baty, bay
 • BAE Birle?ik Arap Emirlikleri
 • ba?. Ba?laç
 • BA?-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Di?er Ba?ymsyz Çaly?anlar Sosyal Sigortalar Kurumu
 • BBC Yngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
 • BCG Verem a?ysy (Bacillus Calmette Guèrin)
 • Bçv?. Ba?çavu?
 • BDDK Bankacylyk Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 • BDT Ba?ymsyz Devletler Toplulu?u
 • BE Büyükelçi
 • belgeç Belgegeçer (faks)
 • bitb. Bitki bilimi
 • biy. Biyoloji
 • bk. Bakynyz
 • bl. Bili?im
 • Bl. Bölük
 • BM Birle?mi? Milletler
 • Bn. Bayan
 • Bnb. Binba?y
 • bot. Botanik
 • BOTA? Boru Hatlary ile Petrol Ta?yma Anonim ?irketi
 • Böl. Bölüm
 • bs. Basky, basym
 • B?k. Ba?kan, ba?kanlyk, ba?kany, ba?kanly?y
 • BUE Avrupa Birli?i Bankasy (Bank of Union European)
 • Bul. Bulvar, bulvary
 • Bulg. Bulgarca
 • Bo?aziçi Üniversitesi
 • C Cilt
 • Cad. Cadde, caddesi
 • CAEC Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)
 • cal  Kalori
 • CAO Uluslararasy Sivil Havacylyk Örgütü (Civil Aviation Organization)
 • CC Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
 • CD Kordiplomatik (Corps Diplomatique)
 • CDH Avrupa Ynsan Haklary Adalet Divany (Cour Europeenne des Droits de l'Homme)
 • CE Avrupa Konseyi (Council of Europe)
 • CENTO Merkezî Antla?ma Örgütü (Central Treaty Organization)
 • CIA ABD Merkezî Haber Alma Te?kilaty (Central Intelligence Agency)
 • CIF Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)
 • CIOS Uluslararasy Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l'Organisation Scientifique)
 • CIP Ta?yma ve sigorta bedeli ödenmi? olarak teslim
 • CIP Ticaretle u?ra?an önemli ki?iler (Commercially Important Person)
 • cm Santimetre
 • CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
 • CNRS Ulusal Bilimsel Ara?tyrma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifi
 • co?. Co?rafya
 • COMECON Do?u Bloku Ülkeleri Kar?ylykly Ekonomik Yardym Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)
 • cos Kosinüs
 • CSO Cumhurba?kanly?y Senfoni Orkestrasy
 • CTEC  Microsoft Yetkili Teknik E?itim Merkezleri.
 • Cum. B?k.  Cumhurba?kany, Cumhurba?kanly?y
 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • ÇAYKUR Çay Y?letmeleri Genel Müdürlü?ü
 • çev. Çeviren
 • ÇS Çimento Sanayisi
 • ÇUKOBYRLYK Çukurova Pamuk Tarym Saty? Kooperatifleri Birli?i
 • ÇÜ Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
 • Çv?. Çavu?
 • D Do?u
 • dal Dekalitre
 • dam Dekametre
 • DAP Do?u Anadolu Projesi
 • db. Dil bilimi
 • dbl. Dil bilgisi
 • DDT Böcek öldü­rücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
 • DDY Devlet Deniz Yollary
 • DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
 • dg Desigram
 • DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi
 • DGS Dikey Geçi? Synavy
 • DHMY Devlet Hava Meydanlary Y?letmesi
 • DYE Devlet Ystatistik Enstitüsü
 • dk. Dakika
 • dl Desilitre
 • DLH Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanlary Yn?aaty Genel Müdürlü?ü
 • dm  Desimetre
 • DMO Devlet Malzeme Ofisi
 • DNA Deoksirübo nükleik asit
 • Doç. Doçent
 • do?. Do?um tarihi
 • DPT Devlet Planlama Te?kilaty
 • Dr. Doktor
 • drl. Derleyen
 • DSY Devlet Su Y?leri
 • DSÖ Dünya Sa?lyk Örgütü
 • DT Devlet Tiyatrolary
 • DTCF Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi
 • DTÖ Dünya Ticaret Örgütü
 • Dicle Üniversitesi
 • Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
 • Dz. Kuv. K. Deniz Kuvvetleri Komutany, Komutanly?y
 • dzl. Düzenleyen
 • e.     Edat
 • EAC Avrupa Y? Birli?i Örgütü (European Association for Cooperation)
 • EAT Eski Anadolu Türkçesi
 • EBU Avrupa Yayyn Birli?i (European Broadcasting Union)
 • ECO  Ekonomik Y?birli?i Örgütü.
 • ECOWAS  : Baty Afrika Devletleri Ekonomik Toplulu?u.
 • Ecz. Eczacy
 • ed.  Edebiyat, editör
 • EDC  Avrupa Savunma Toplulu?u.
 • EDIG  Avrupa Savunma Sanayi Grubu.
 • EEG Beyin akym grafi?i (Elektroensefalogram)
 • EFT Elektronik fon transferi
 • EFTA Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birli?i (European Free Trade Area/Association)
 • EGO Elektrik, Gaz, Otobüs Y?letmeleri (Ankara Belediyesi)
 • EYEY Elektrik Y?leri Etüt Ydaresi
 • EKG Kalp akym grafi?i (Elektrokardiyogram)
 • ekon. Ekonomi
 • ELAL : Ysrail Hava Yollary.
 • EMG Kas akym grafi?i (Electromyographie)
 • EMK Elektromotor kuvvet
 • Ens. Enstitü, enstitüsü
 • EPA Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)
 • EPDK Enerji Piyasasy Düzenleme Kurulu
 • ERDEMYR Ere?li Demir Çelik Fabrikalary
 • Erm. Ermenice
 • ESA  Merkezi Paris te bulunan ve 1975 yylynda kurulan Avrupa Uzay Dairesi.
 • ESA Avrupa Uzay Ajansy (European Space Agency)
 • ESHOT Elektrik, Su, Hava Gazy, Otobüs, Tramvay Y?letmeleri (Yzmir Belediyesi)
 • ET  Eski Türkçe
 • Ege Üniversitesi
 • F Fiyat, fiyaty
 • f. Fiil
 • Fak. Fakülte
 • FAO BM Gyda ve Tarym Te?kilaty (Food and Agriculture Organization)
 • Far. Farsça
 • FBI ABD Federal Ara?tyrma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)
 • FEI Uluslararasy binicilik federasyonunun kysa ady.
 • fel. Felsefe
 • FIBA Uluslararasy Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)
 • FIDE  Dünya Satranç Federasyonu'nun kysa ady .
 • FIDE Uluslararasy Satranç  Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)
 • FIFA Uluslararasy Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)
 • FILA Uluslararasy Amatör Güre? Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)
 • FIR Uçu? hatty düzenlemesi (Flight Information Region)
 • fil. Filoloji, filolojisi
 • FYSKOBYRLYK Fyndyk Tarym Saty? Kooperatifleri Birli?i
 • fiz. Fizik
 • fizy. Fizyoloji
 • FKB Fizik, kimya, biyoloji
 • FM Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)
 • Fr. Fransyzca
 • Fyrat Üniversitesi
 • g Gram
 • G Güney
 • GAP Güneydo?u Anadolu Projesi
 • GATA Gülhane Askerî Typ Akademisi
 • GAZÜ Gaziantep Üniversitesi
 • GB Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)
 • GB Gümrük Birli?i
 • GB Güneybaty
 • GD Güneydo?u
 • Gen. General
 • geom. Geometri
 • gn. Genel
 • Gnkur. Genelkurmay
 • GOÜ Gazi Osmanpa?a Üniversitesi
 • Gön. Gönderen
 • gr. Gramer
 • Grt Groston
 • GSM Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)
 • GSMH Gayrisafi millî hasyla
 • GSYH Gayrisafi yurt içi hasyla
 • Gazi Üniversitesi
 • H Hicri
 • HA Harp Akademisi
 • HABITAT Birle?mi? Milletler Ynsan Yerle?imleri Konferansy (Centre for Human Settlements)
 • HAVA? Hava Alanlary ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlü?ü
 • HDD Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)
 • hek.  Hekimlik, hekim, hekimi
 • HIV AIDS hastaly?yna neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)
 • hl Hektolitre
 • hlk. Halk a?zy
 • hm Hektometre
 • HMUK Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
 • HO Harp Okulu
 • Hs. Uzm.  Hesap Uzmany
 • Hst. Hastane, hastanesi
 • huk. Hukuk
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
 • Hv. Kuv. K. Hava Kuvvetleri Komutany, Komutanly?y
 • Hz. Hazret
 • Hz. Hizmet, hizmette
 • Hz. öz. Hizmete özel
 • hzl. Hazyrlayan
 • IAAF Uluslararasy Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)
 • IAEA Uluslararasy Atom Enerjisi Ajansy (International Atomic Energy Agency)
 • IATA  : Uluslararasy Hava Ta?ymacyly?y Birli?i.
 • IATA Uluslararasy Hava Ta?ymacyly?y Birli?i (International Air Transport Association)
 • ICAO Uluslararasy Sivil Havacylyk Örgütü (International Civil Aviation Organization)
 • ICC Uluslar arasy Ticaret Odasy.
 • ICJ Uluslararasy Adalet Divany (International Court of Justice)
 • ICRC Uluslararasy Kyzylhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)
 • IDA Uluslararasy Kalkynma Bankasy (International Development Association)
 • IDB Yslam Kalkynma Bankasy (Islamic Development Bank)
 • ILO Uluslararasy Çaly?ma Te?kilaty (International Labor Organization)
 • IMF Uluslararasy Para Fonu (International Monetary Fund)
 • IMO Uluslararasy Denizcilik Te?kilaty.
 • INTERPOL Uluslararasy Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)
 • IOC Uluslararasy Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)
 • IPI Uluslararasy Basyn Enstitüsü (International Press Institute)
 • IRO Uluslararasy Mülteci Te?kilaty (International Refugee Organization)
 • ISBN Uluslararasy standart kitap numarasy (International Standard Book Number)
 • ISMN Uluslararasy standart müzik numarasy (International Standard Music Number)
 • ISO Uluslararasy Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)
 • ISSN Uluslararasy standart dizi numarasy (International Standard Serial Number)
 • ITO  Birle?mi? Milletler Uluslararasy Ticaret Birli?i (International Trade Organization)
 • ITU Uluslar arasy Telekominikasyon Birli?i.
 • Ybr. Ybranice
 • YETT  Ystanbul Elektrik, Tünel, Tramvay Y?letmesi
 • YKÖ Yslam Konferansy Örgütü
 • YMKB Ystanbul Menkul Kyymetler Borsasy
 • Yng. Yngilizce
 • is. Ysim
 • YSDEMYR Yskenderun Demir Çelik Fabrikalary
 • YSKY Ystanbul Su ve Kanalizasyon Ydaresi
 • YSO Ystanbul Sanayi Odasy
 • Ysp. Yspanyolca
 • Y?KUR Türkiye Y? Kurumu
 • i?l. Y?leyen
 • Y?OT Ystanbul ?ehirler Arasy Otobüs Terminali
 • Yt. Ytalyanca
 • YTB Ystanbul Ticaret Borsasy
 • YTO Ystanbul Ticaret Odasy
 • YTÜ Ystanbul Teknik Üniversitesi
 • Ystanbul Üniversitesi
 • YZTB Yzmir Ticaret Borsasy
 • YZTO Yzmir Ticaret Odasy
 • J Jandarma
 • JAL Japon Hava Yollary (Japan Airlines)
 • Jap. Japonca
 • jeol. Jeoloji
 • JGK Jandarma Genel Komutanly?y
 • K Komutan, komutanly?y
 • K Kuzey
 • KARDEMYR Karabük Demir Çelik Fabrikalary
 • KB Kuzeybaty
 • KBB Kulak, Burun, Bo?az
 • KD Kuzeydo?u
 • KDV Katma de?er vergisi
 • KEY Karadeniz Ekonomik Y? Birli?i
 • kg Kilogram
 • KGB Sovyet Gizli Haber Alma Te?kilaty (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)
 • KHK Kanun hükmünde kararname
 • KYK Kamu Yhale Kurumu
 • kim. Kimya
 • KYT Kamu Yktisadi Te?ekkülü
 • KKK  Kara Kuvvetleri Komutanly?y
 • KKTC Kuzey Kybrys Türk Cumhuriyeti
 • km Kilometre
 • KMS Kurumlar Yçi Merkezî Eleme Synavy
 • KOBY Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) Y?letme
 • KOY Kamu Ortakly?y Ydaresi
 • koor. Koordinasyon
 • Kor. Kolordu
 • Kora. Koramiral
 • Korg. Korgeneral
 • KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geli?tirme ve Destekleme Ydaresi Ba?kanly?y
 • KPDS Kamu Personeli Yabancy Dil Tespit Synavy
 • kr?. Kar?yla?tyrynyz
 • KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Kur. B?k. Kurmay Ba?kany, Ba?kanly?y
 • Kur. Kurmay
 • Kyrykkale Üniversitesi
 • l Litre
 • Lat. Latince
 • LCV Lütfen cevap veriniz
 • LES Lisansüstü E?itim Giri? Synavy
 • LYBOR Londra bankalary gecelik faiz orany
 • LP Uzunçalar (Long play)
 • LPG Syvyla?tyrylmy? Petrol Gazy (Liquified Petroleum Gas)
 • LPGA  : Bayanlar Profesyonel Golf Birli?i.
 • Ltd. Limitet
 • m Metre
 • M Miladi
 • Mac. Macarca
 • Mah. Mahalle, mahallesi
 • Mah. Mahkeme, mahkemesi
 • man. Mantyk
 • mat. Matematik
 • MB  Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)
 • Md. Müdür, müdürlük, müdürlü?ü
 • MEB Millî E?itim Bakanly?y
 • mec. Mecaz
 • MGK Millî Güvenlik Kurulu
 • mim. Mimarlyk
 • min. Mineraloji
 • MYT Millî Ystihbarat Te?kilaty
 • MK Medeni Kanun
 • MKE Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • MKS Metre-Kilogram-Saat
 • MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
 • mm Milimetre
 • MOSSAD Ysrail Gizli Haber Alma Örgütü
 • Milattan önce
 • MPY Millî Piyango Ydaresi Genel Müdürlü?ü
 • MPM Millî Prodüktivite Merkezi
 • MS Milattan sonra
 • MSÜ Mimar Sinan Üniversitesi
 • MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü?ü
 • Marmara Üniversitesi, Mu?la Üniversitesi
 • Müh. Mühendis, mühendisi, mühendislik
 • Mür. Müracaat
 • müz. Müzik
 • MYK Merkez Yönetim Kurulu
 • NASA Amerikan Ulusal Havacylyk ve Uzay Ara?tyrmalary Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)
 • NATO Kuzey Atlantik Antla?masy Te?kilaty (North Atlantic Treaty Organization)
 • NOTAM Havacylar ve denizciler için uyary bildirimi (Notice to Airmen)
 • . Nöbet, nöbetçi
 • Nö. Sb. Nöbetçi subayy
 • Nu. Numara
 • OAPEC Petrol Yhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü
 • ODTÜ Orta Do?u Teknik Üniversitesi
 • OECD Ekonomik Y? Birli?i ve Kalkynma Te?kilaty (Organization for Economic Cooperation and Development)
 • Okt.  Okutman
 • Onb. Onba?y
 • OPEC Petrol Yhraç Eden Ülkeler Te?kilaty (Organization of Petroleum Exporting Countries)
 • Opr. Operatör
 • Or. Ordu
 • Ora. Oramiral
 • Ord. Ordinaryüs
 • Org. Orgeneral
 • Ort. Ortaklyk, ortaklary, ortakly?y
 • OSB Organize Sanayi Bölgesi
 • OSCE  : Avrupa Güvenlik ve Y?birli?i Te?kilaty'nyn kysaltmasy.
 • Osm. T. Osmanly Türkçesi
 • OYAK Ordu Yardymla?ma Kurumu
 • ÖYB Özelle?tirme Ydaresi Ba?kanly?y
 • öl. Ölüm tarihi
 • ör. Örnek
 • ÖSS Ö?renci Seçme Synavy
 • ÖSYM Ö?renci Seçme Yerle?tirme Merkezi
 • ÖTV Özel tüketim vergisi
 • ÖYK Özelle?tirme Yüksek Kurulu
 • ÖYS Ö?renci Yerle?tirme Synavy
 • öz. Özel
 • ped. Pedagoji
 • PEN Uluslararasy Yazarlar Birli?i (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)
 • PETKYM Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlü?ü
 • PK Posta kutusu
 • PO Petrol Ofisi
 • POA? Petrol Ofisi Anonim ?irketi
 • Port. Portekizce
 • Prof. Profesör
 • psikol. Psikoloji
 • PTT Posta ve Telgraf Te?kilaty Genel Müdürlü?ü
 • RAM Bilgisayarda okunabilir ve yazylabilir bellek (Random Access Memory)
 • RC Kyzylhaç (Red Cross)
 • RCD Kalkynma Yçin Bölgesel Y? Birli?i (Regional Cooperation for Development)
 • RNA Ribo nükleik asit
 • ROM Bilgisayarda yalnyzca okunabilir bellek (Read-Only Memory)
 • Ro-Ro Gemiye ta?yt indirme bindirme (rolon-roloff)
 • RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Rum. Rumence
 • Rus. Rusça
 • S Sayy
 • s. Sayfa
 • sa. Saat
 • SALT Stratejik Silahlaryn Synyrlandyrylmasy Görü?meleri (Strategic Arms Limitation Talks)
 • SAS Su Alty Savunma (Komandolary)
 • SAT Su Alty Taarruz (Komandolary)
 • Sb. Subay
 • SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • SEK Süt Endüstrisi Kurumu A?
 • SEKA Selüloz ve Kâ?yt Sanayii Kurumu
 • sf. Syfat
 • SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • SKT Son kullanma tarihi
 • Sl. Slavca
 • sn. Saniye
 • Sn. Sayyn
 • snt. Santral
 • Sok. Sokak
 • SOS Uluslararasy yardym isteme uyarysy (Save Our Souls)
 • sos. Sosyoloji
 • sp. Spor
 • SPK Sermaye Piyasasy Kurulu
 • SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli?i
 • SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
 • STK Sivil Toplum Kurulu?u
 • STÖ Sivil Toplum Örgütü
 • Selçuk Üniversitesi
 • ? ?irket
 • ?b. ?ube
 • t Ton
 • T. Türkçe
 • T.C. Türkiye Cumhuriyeti
 • TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • TAI Türk Havacylyk Sanayii (Turkish Aerospace Industry)
 • TAO Türk Anonim Ortakly?y
 • tar. Tarih
 • TARY? Tarym Saty? Kooperatifleri Birli?i
 • TASS Sovyetler Birli?i Telgraf Ajansy (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)
 • TA? Türk Anonim ?irketi
 • Tb. Tabur
 • TBB Türkiye Barolar Birli?i
 • TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollary
 • TCK Türk Ceza Kanunu
 • TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayollary
 • TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasy
 • TCZB Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasy
 • TDÇY Türkiye Demir Çelik Y?letmeleri
 • TDY Türkiye Denizcilik Y?letmeleri
 • TDK Türk Dil Kurumu
 • TEA? Türkiye Elektrik Üretim A?
 • TEDA? Türkiye Elektrik Da?ytym Anonim ?irketi
 • TEFE Toptan e?ya fiyatlary endeksi
 • TEYA? Türkiye Elektrik Yletim A?
 • TEK Türkiye Elektrik Kurumu
 • tek. Teknik, teknoloji
 • tel. Telefon
 • telg. Telgraf
 • TEM Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)
 • TETA? Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt A?
 • TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 • TGS Türkiye Gazeteciler Sendikasy
 • T?m. Te?men
 • THA Türk Haberler Ajansy
 • THK Türk Hava Kurumu
 • THK Türk Hukuk Kurumu
 • THY Türk Hava Yollary
 • TIR Uluslararasy Kara Yolu Ta?ymacyly?y (Transport International Routier)
 • tic. Ticaret
 • TYGEM Tarym Y?letmeleri Genel Müdürlü?ü
 • TYKA Türk Y?birli?i ve Kalkynma Ydaresi Ba?kanly?y
 • TYM Türkiye Yhracatçylar Merkezi
 • TYSK Türkiye Y?verenler Sendikasy Konfederasyonu
 • tiy. Tiyatro
 • TKAE Türk Kültürünü Ara?tyrma Enstitüsü
 • TKB Türk Kadynlar Birli?i
 • TKF Toplu Konut Fonu
 • TKY Türkiye Kömür Y?letmeleri
 • TL Türk lirasy
 • tlks. Teleks
 • tls. Telsiz
 • TM Türk maly
 • TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalary Birli?i
 • TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
 • TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i
 • TODAYE Türkiye ve Orta Do?u Amme Ydaresi Enstitüsü
 • TOEFL Yabancy dil olarak Yngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)
 • TOKY Toplu Konut Ydaresi Ba?kanly?y
 • Top. Topçu
 • TP Türk Petrolleri
 • TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortakly?y
 • TR Türkiye
 • TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 • TSE Türk Standartlary Enstitüsü
 • TSY Türkiye saati ile
 • TSK Türk Silahly Kuvvetleri
 • TT Türkiye Türkçesi
 • TTB Türk Tabipleri Birli?i
 • TTK Türk Tarih Kurumu
 • TTKB Talim ve Terbiye Kurulu Ba?kanly?y
 • TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
 • Tug. Tugay
 • Tu?a. Tu?amiral
 • Tu?g. Tu?general
 • TUS Typta Uzmanlyk Synavy
 • Trakya Üniversitesi
 • TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
 • TÜBYTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara?tyrma Kurumu
 • TÜFE Tüketici fiyatlary endeksi
 • Tüm. Tümen
 • Tüma. Tümamiral
 • Tümg. Tümgeneral
 • TÜPRA? Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim ?irketi
 • TÜRDOK Türkiye Dokümantasyon Merkezi
 • TÜRKSAT Türk uydusu (Turkish satellite)
 • TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birli?i
 • TÜTAV Türk Tanytma Vakfy
 • TV Televizyon
 • TZDK Türkiye Zirai Donatym Kurumu
 • TZOB Türkiye Ziraat Odalary Birli?i
 • UEFA Avrupa Futbol Federasyonlary Birli?i (Union of European Football Associations)
 • UFO Tanymlanmamy? Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)
 • UHF Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)
 • UK  Birle?ik Krallyk, Yngiltere (United Kingdom)
 • UN Birle?mi? Milletler (United Nations)
 • UNAC Birle?mi? Milletler Çocuklara Yardym Te?kilaty (United Nations Aid to Children)
 • UNESCO Birle?mi? Milletler E?itim ve Kültür Örgütü'nün kysaltmasy.
 • UNESCO  Birle?mi? Milletler E?itim, Bilim ve Kültür Te?kilaty (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
 • UNICEF Birle?mi? Milletler Uluslararasy Çocuklara Yardym Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund)
 • UNYDO  Birle?mi? Milletler Synai Kalkynma Örgütü'nün kysa ady.
 • UNO Birle?mi? Milletler Te?kilaty (United Nations Organization)
 • UPI Uluslararasy Basyn Birli?i (United Press International)
 • UPU Uluslararasy Posta Birli?i (Universal Postal Union)
 • USA Amerika Birle?ik Devletleri (United States of America)
 • USA? Uçak Sanayi A?
 • Uluda? Üniversitesi
 • Uzm. Uzman
 • Ü Üniversite
 • Üçv?. Üstçavu?
 • ÜDS Üniversiteler Arasy Kurul Yabancy Dil Synavy
 • ÜFE Üretici fiyatlary endeksi
 • ünl. Ünlem
 • ÜT Üretim tarihi
 • Üt?m. Üste?men 
 • vb. Ve ba?kasy, ve ba?kalary, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi
 • vd. Ve devamy, ve di?erleri
 • VDMK Varly?a Dayaly Menkul Kyymetler
 • Vet. Veteriner
 • VHF Çok yüksek frekans (Very High Frequency)
 • VIP Çok önemli ki?i (Very Important Person)
 • vs. Vesaire
 • w Elektrik güç birimi (Watt)
 • WAP Kablosuz uygulama protokolü; Ynternet sistemine kablosuz eri?im (Wireless Application Protocol)
 • WB Dünya Bankasy (World Bank)
 •  WFP : DÜNYA GIDA PROGRAMI.
 • WHO Dünya Sa?lyk Örgütü (World Health Organization)
 • WIPO : Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü.
 • WTO Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)
 • Y. Mim. Yüksek mimar
 • Y. Müh. Yüksek mühendis
 • Yay. Yayyny, yayynlary
 • Yb. Yarbay
 • Yd. Sb. Yedek subay
 • YDS Yabancy Dil Synavy
 • YKr Yeni kuru?
 • YÖK Yüksekö?retim Kurulu
 • YÖS Yabancy Uyruklu Ö?renci Synavy
 • Yrd. Doç. Yardymcy Doçent
 • YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlü?ü
 • YSK Yüksek Seçim Kurulu
 • YTL Yeni Türk lirasy
 • YTÜ Yyldyz Teknik Üniversitesi
 • Yun. Yunanca
 • YURTKUR Yüksekö?renim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • yy.   Yüzyyl
 • YYÜ Yüzüncü Yyl Üniversitesi
 • Yzb. Yüzba?y
 • ZF Ziraat Fakültesi
 • zf. Zarf
 • zm. Zamir
 • ZMO Ziraat Mühendisleri Odasy
 • zool. Zooloji

 
 

Ana Sayfa